Warunki przyłączenia mediów – jak się za to zabrać?

Każdy nowo wznoszony budynek powinien zapewniać użytkownikom spełnienie potrzeb bytowych jak dostęp do wody, kanalizacji energii elektrycznej, sieci telekomunikacyjnej, ciepła ze źródeł odnawialnych, gazu lub sieci ciepłowniczej.

Pewne obowiązkowe sposoby korzystania z mediów mogą narzucać zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

Jeżeli na danym terenie gmina nie uchwaliła MPZP, takie wytyczne będzie zawierała Decyzja o Warunkach Zabudowy (WZ).

Jeżeli nie ma MPZP ani decyzja o WZ, należy wystąpić o taką decyzję. Do wniosku o WZ niezbędnymi załącznikami są Wstępne Warunki Techniczne.

Co to są warunki przyłączenia mediów?

Warunki przyłączenia są dokumentami określającymi w jaki sposób dostawca mediów pozwala na przyłączenie się do jego sieci w odniesieniu do inwestycji wskazanej przez wnioskodawcę.

Warunki zwiększenia dostawy mediów są rodzajem warunków przyłączenia, niezbędnych w przypadku, gdy dotychczasowe ilości energii, wody, ciepła są niewystarczające w związku z planowanymi potrzebami wynikającymi np z rozbudowy obiektu, zmiany funkcji ( zmiany sposobu użytkowania).

Co to są wstępne warunki zapewnienia mediów/ wstępne warunki techniczne?

Wstępne warunki zapewnienia mediów są deklaracją danego gestora nt potencjalnej możliwości przyłączenia danej nieruchomości.

W zależności od gestora informacja może być mniej lub bardziej szczegółowa. Jest to informacja rozstrzygająca dla administracji urbanistycznej na etapie wniosku o warunki zabudowy w zakresie dostępności danego medium.

Brak możliwości zapewnienia dostępu do wymaganych mediów skutkuje odmową wydania decyzji o WZ. We wniosku o WZ należy wskazać rozwiązania zamienne, np:

  • Jeżeli nie ma sieci kanalizacji sanitarnej – podajemy „szczelny zbiornik bezodpływowy” (szambo) lub „biologiczną oczyszczalnie ścieków”.
  • Jeżeli brak sieci gazowej, a chcemy się ogrzewać ciepłem spalania, we wniosku wpiszemy np. „kocioł na paliwo stałe”, „kocioł na gaz z instalacji gazu płynnego (propan)”, elektryczna pompa ciepła.
  • Jeżeli brak sieci elektrycznej – nie pozostaje nam wiele: agregat spalinowy lub panele fotowoltaiczne z akumulatorami (ale to raczej rozwiązanie dla supercierpliwych desperatów).
  • brak naziemnej sieci telekomunikacyjnej załatwiamy wpisując, że lokalizacja znajduje się w zasięgu sieci telefonii komórkowej, w skrajnych przypadkach jest również dostępna światowa sieć telekomunikacyjna znanego producenta rakiet i samochodów elektrycznych.

Do czego nam są potrzebne warunki przyłączenia?

W warunkach przyłączenia dostawca podaje niezbędne wymagania techniczne dla przewodów, ich lokalizacji, połączeń, zabezpieczeń i innych parametrów, koniecznych projektantom przyłączy do zaprojektowania odcinka przewodów łączących sieć dostawcy z instalacją wewnętrzną budynku. Często do warunków technicznych dołączana jest umowa przyłączeniowa, którą należy podpisać w celu realizacji przyłącza.

Do czego warunki przyłączenia nie są nam potrzebne?

Warunki przyłączenia nie są potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Jest to częściowo prawdziwe stwierdzenie, ponieważ instalacja wewnętrzna gazu wymaga pozwolenia na budowę i zwykle dołącza się do takiego projektu warunki przyłączenia.

Dla pozostałych mediów administracja architektoniczna rozpatrująca wniosek o pozwolenie na budowę nie ma prawa żądać warunków przyłączenia. Taki stan prawny obowiązuje od 2015 roku.

Jednak dla projektanta sporządzającego Projekt Zagospodarowania Terenu (element Projektu Budowlanego, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę) informacje zawarte w warunkach technicznych przyłączenia stanowią pomoc w koordynacji przestrzennej otoczenia budynku. Dzięki temu projektant może zaprojektować ergonomiczny i estetyczny front działki. To właśnie w linii ogrodzenia zwykle znajdują się skrzynki przyłączy, brama, furtki, które współstanowią o wizytówce posiadłości.

Jak i gdzie uzyskać warunki przyłączenia mediów?

Od gestorów (dysponentów/ dostawców).

Obecnie niemal wszyscy dostawcy mają specjalne portale przyłączeniowe, na których można złożyć wniosek on-line.
Niektórzy akceptują również wysyłkę wniosków emailem na konta odpowiedniego biura obsługi klienta lub np gminnego wydziału zajmującego się np kanalizacją w danym rejonie.

Trzeba przygotować niezbędne dokumenty oraz dane.

W procesie składania wniosku przez portal zakłada się konto klienta podając dane kontaktowe, dzięki czemu można śledzić proces rozpatrywania wniosku.

Każdy obszar kraju ma określonych dostawców danego medium.

Wodę i kanalizację obsługują spółki komunalne, np Warszawski MPWIK, często te same, choć są wyjątki.
Gaz najczęściej dostarcza Polska Spółka Gazownictwa PS GAZ.
Energię elektryczną dostarczają np PGE, czy STOENoperator/EON. Inne spółki można znaleźć na stronie URE.
Ciepło dla Warszawy dostarcza VEOLIA

Dane do wniosków o przyłączenie mediów

 • dane formalne
  Należy być właścicielem nieruchomości lub upoważnionym przez właściciela wykazanego w Księdze Wieczystej danej nieruchomości. Zwykle wystarczy dołączyć do wniosku kopię wydruku z KW oraz kopię upoważnienia.
 • mapa
  Zwykle wystarczy dołączyć kopię mapy zasadniczej w skali  1:500 z zaznaczeniem obszaru działki. Niektórzy gestorzy mogą żądać bardziej szczegółowych danych. Np wodociągi maja prawo zażądać planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego określających usytuowanie przyłączy, ale zwykle dotyczy to większych inwestycji.Mapę zdobędziemy w PODGIK (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) właściwym dla danego terenu. Dla Warszawy będzie to ZGIK przy ul. Sandomierskiej 12, do którego można również złożyć wniosek drogą elektroniczną. Większość gestorów akceptuje również wydruki z Geoportalu, lub lokalnych portali mapowych gmin, jednak trzeba włączyć odpowiednie warstwy: Ewidencję gruntów i budynków, informację o uzbrojeniu terenu, adresy, a wyłączyć warstwy z nadmiarem informacji np ortofotomapę, dane o zagospodarowaniu przestrzennym itp.
 • zapotrzebowanie na wodę i ścieki

  liczba osób: zapotrzebowanie na wodę na cele bytowe kanalizacja sanitarna – ilość ścieków
  Qdśr[m3/d] Qhmax[m3/h] Qdśr[m3/d] BZTs[gO2/d]
  1 0,1 0,01 0,1 60
  2 0,2 0,02 0,2 120
  3 0,3 0,03 0,3 180
  4 0,4 0,04 0,4 240
  5 0,5 0,05 0,5 300
  6 0,6 0,06 0,6 360
  7 0,7 0,07 0,7 420
  8 0,8 0,08 0,8 480
  9 0,9 0,09 0,9 540
  10 1 0,10 1 600
 • zapotrzebowanie na energię elektryczną

  zapotrzebowanie na energię elektryczną dla budynku jednorodzinnego do 200m2 Pu:
  11-22 kW
  Minimalne zapotrzebowanie na energię do celów budowlanych to 11 kW, jeżeli chce się np. podłączyć agregat tynkarski.
  Jeżeli planujemy instalację fotowoltaiczną (PV) powinniśmy ją również wymienić we wniosku z określeniem mocy.
  Moc instalacji PV należy obliczyć indywidualnie.
  Do domu jednorodzinnego zamawiamy przyłącze trójfazowe.
 • zapotrzebowanie na gaz

  zapotrzebowanie na gaz
  [m3/h]
  szt. budynek: Pu 145m2 budynek: Pu 200m3
  kocioł gazowy dwufunkcyjny C.W.+ C.O (20-25kW) 1 2,5 2,0
  kuchnia gazowa 10kW 1 1,0 1,0
  roczny pobór 1700m3/r 3100m3/r
 • zapotrzebowanie na ciepło

  zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania, wentylacji przygotowania i ciepłej wody:
  (uproszczony wzór do obliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi: 70kWh x Pu[m2])
  Pu budynku zapotrzebowanie roczne
  100,0 7000 kWh/rok
  150,0 10500 kWh/rok
  200,0 14000 kWh/rok

Jak długo trzeba czekać warunki przyłączenia mediów?

W zakresie sieci wodnych i kanalizacyjnych ustawowy termin wydania  to 21 dni (dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych) oraz 45 dni (dla pozostałych inwestycji), z możliwością jego jednorazowego przedłużenia.